Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door de BEYZER, kantoorhoudende en gevestigd te Amstelveen aan Professor J.H. Bavincklaan 7, hierna ook te noemen “BEYZER”, met Opdrachtgever gesloten overeenkomst en voorts op elke door BEYZER uitgebrachte offerte, waaronder maar niet beperkt tot overeenkomsten en offertes voor producten en diensten op het gebied van online media.

Versie 1.0 – 1 november 2023.

1. Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden zijn de volgende termen, elk met een hoofdletter geschreven, als volgt gedefinieerd, zowel in enkelvoud als in meervoud:

 1. Algemene voorwaarden: De bepalingen uit deze voorwaarden.
 2. Diensten: Alle werkzaamheden en activiteiten die onderwerp zijn van aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of andere rechtshandelingen in de relatie tussen BEYZER en de Opdrachtgever:
  – Webdesign en softwareontwikkeling;
  – Consultancy voor online marketing;
  – Hostingdiensten en domeinnaamregistratie.
 3. Materiaal: Alle door BEYZER ontwikkelde en/of beschikbaar gestelde materialen, waaronder programmatuur, websites en foto’s.
 4. Opdrachtgever: De partij die een overeenkomst aangaat met BEYZER of een offerte aanvraagt bij BEYZER.
 5. Overeenkomst: De overeenkomst die BEYZER met de Opdrachtgever heeft gesloten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 6. Partijen: BEYZER en de Opdrachtgever.
 7. Producten: Alle producten die onderwerp zijn van aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of andere rechtshandelingen in de relatie tussen BEYZER en de Opdrachtgever.
 8. Programmatuur: Computerprogramma’s met bijbehorende documentatie en materialen die BEYZER in opdracht van de Opdrachtgever heeft ontwikkeld of waarvoor BEYZER aan de Opdrachtgever een gebruiksrecht heeft verleend of verleent.
 9. Vertrouwelijke informatie: Alle informatie en gegevens die elke Partij ontvangt van de andere Partij en die als vertrouwelijk is aangeduid, of waarvan de ontvangende Partij de vertrouwelijke aard kent of redelijkerwijs geacht moet worden te kennen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, technische, financiële en zakelijke informatie, gegevens- en klantenbestanden, gegevens betreffende potentiële klanten of partners, of geplande zakelijke transacties, rapporten, handleidingen, plannen, programmatuur en bestanden, tekeningen, knowhow en showhow. Vertrouwelijke informatie omvat niet die informatie die al openbaar is gemaakt of die al in het bezit was van een Partij voordat deze van de andere Partij werd ontvangen.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig als ze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen tussen BEYZER en de Opdrachtgever.
 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden nadrukkelijk afgewezen.
 3. Als deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest op een juridische relatie tussen BEYZER en de Opdrachtgever, wordt aangenomen dat de Opdrachtgever automatisch instemt met de toepassing van deze voorwaarden op latere en toekomstige overeenkomsten.
 4. Als één of meer bepalingen van de Overeenkomst of van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd zijn, blijven de resterende bepalingen volledig van kracht. BEYZER en de Opdrachtgever zullen in overleg treden om een vervangende bepaling vast te stellen die zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling nabootst en die zelf niet nietig of vernietigbaar is.
 5. De rechten van de Opdrachtgever uit de Overeenkomst zijn niet overdraagbaar zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BEYZER.
 6. Als de aanvaarding van de Opdrachtgever (op ondergeschikte punten) afwijkt van de offerte of aanbieding van BEYZER, is BEYZER niet aan deze afwijkingen gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BEYZER hiermee schriftelijk instemt.

Artikel 3 – Aanbieding, offerte en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van BEYZER zijn vrijblijvend, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Offertes van BEYZER zijn geldig gedurende de termijn die in de offerte vermeld staat. Als er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot twee weken na de datum van uitgifte.
 3. Overeenkomsten komen tot stand door de aanvaarding van de opdracht door BEYZER verstrekt door de Opdrachtgever, of op het moment dat BEYZER begint met de uitvoering van de opdracht.

Artikel 4 – Prijzen en tarieven

 1. Alle prijzen en tarieven die BEYZER vermeldt, zijn in euro’s, tenzij expliciet anders schriftelijk is aangegeven.
 2. De prijzen en tarieven van BEYZER zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
 3. BEYZER heeft te allen tijde het recht haar prijzen en tarieven aan te passen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode vaststaan, worden aangekondigde prijswijzigingen voor de levering van Producten en/of Diensten twee maanden na de aankondiging effectief.
 4. Als de Opdrachtgever niet akkoord gaat met een door BEYZER aangekondigde prijs- of tariefwijziging, heeft de Opdrachtgever het recht om binnen acht dagen na de aankondiging de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, ingaand op de datum van de wijziging.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. BEYZER zal de overeenkomst uitvoeren naar haar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 2. Als de Overeenkomst tussen BEYZER en de Opdrachtgever de levering van diensten omvat, dan geldt dit als een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.
 3. Alle (leverings)termijnen of data die aan de Opdrachtgever worden meegedeeld, dienen als streefdata, tenzij expliciet anders is overeengekomen. BEYZER komt niet in verzuim door het overschrijden van deze termijnen.
 4. BEYZER heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren, indien dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. BEYZER is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
 5. BEYZER kan de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten en/of extra kosten in rekening brengen, volgens de gebruikelijke tarieven, als de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of als er gegronde vrees bestaat dat de Opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen zal voldoen. De opschorting wordt opgeheven zodra de Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.

Artikel 6 – Verplichtingen opdrachtgever

De Opdrachtgever is verplicht alles te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en correcte levering door BEYZER mogelijk te maken, zoals het tijdig aanleveren van benodigde informatie en/of materialen.

Artikel 7 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wijziging of aanvulling van de te verrichten werkzaamheden noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering door BEYZER, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. De Opdrachtgever accepteert dat dergelijke wijzigingen of aanvullingen, zoals beschreven in lid 1, invloed kunnen hebben op de overeengekomen termijnen, kosten en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever en BEYZER.
 3. Extra werkzaamheden van BEYZER door wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst worden door de Opdrachtgever vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van BEYZER.
 4. Als er een vaste prijs is overeengekomen, zal BEYZER aangeven in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. BEYZER zal geen extra kosten in rekening brengen als de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan BEYZER kunnen worden toegerekend.
 6. Als BEYZER op verzoek of met voorafgaande instemming van de Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, worden deze door de Opdrachtgever aan BEYZER vergoed volgens de gebruikelijke tarieven. BEYZER is niet verplicht aan dergelijke verzoeken te voldoen en kan verlangen dat hiervoor een aparte schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op de door BEYZER aangewezen manier. Indien geen specifieke termijn is vermeld, geldt een termijn van viertien (14) dagen na de datum van de factuur.
 2. Betalingen door de Opdrachtgever aan BEYZER worden eerst afgeboekt op de oudste openstaande facturen, ongeacht andere aanwijzingen van de Opdrachtgever.
 3. Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever automatisch in gebreke, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Als de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling niet betaalt, is hij naast de hoofdsom en de daarover verschuldigde rente ook verantwoordelijk voor alle buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke kosten, welke minimaal 15% van de hoofdsom bedragen.
 4. De Opdrachtgever mag geen tegenvorderingen op BEYZER verrekenen met de verschuldigde betalingen.
 5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan betalingen op te schorten vanwege een vermeende tekortkoming van BEYZER.
 6. BEYZER heeft altijd het recht om van de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn voldoende zekerheid te vragen voor het nakomen van alle verplichtingen uit de overeenkomst. Als de Opdrachtgever niet tijdig zekerheid biedt, mag BEYZER de uitvoering van de overeenkomst opschorten.
 7. Eventuele bezwaren tegen een factuur van BEYZER of een door BEYZER automatisch geïncasseerd bedrag moeten binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum of datum van automatische incasso schriftelijk worden gemeld, waarna het bedrag als erkend wordt beschouwd.
 8. Als de Opdrachtgever meent dat een door BEYZER geleverd Product of Dienst niet voldoet aan de overeenkomst, dient hij BEYZER daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen binnen veertien (14) dagen na levering, of binnen veertien (14) dagen nadat hij redelijkerwijs bekend kon zijn met de tekortkoming.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op het door BEYZER ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde Materiaal berusten uitsluitend bij BEYZER of haar licentiegevers, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. Het Materiaal mag niet zonder voorafgaande toestemming van BEYZER worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of aan derden kenbaar gemaakt.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding over auteursrechten, databankrechten of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten uit het Materiaal te verwijderen of te wijzigen.
 4. Bij overtreding van de bepalingen in dit artikel verbeurt de Opdrachtgever, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding, onverminderd het recht van BEYZER op verdere schadevergoeding.
 5. BEYZER vrijwaart de Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering wegens beweerde inbreuk op rechten van derden, mits de Opdrachtgever BEYZER direct schriftelijk informeert over de inbreuk en alle benodigde medewerking verleent voor juridische actie.
 6. Als het gebruik van het Materiaal beperkt of verboden wordt, zal BEYZER naar eigen keuze het Materiaal vervangen, wijzigen of aanpassen om geen inbreuk meer te maken op rechten van derden, een gebruiksrecht voor de Opdrachtgever verwerven, of de overeenkomst ontbinden en de betaalde vergoeding terugbetalen, waarbij de Opdrachtgever het Materiaal direct retourneert aan BEYZER.
 7. BEYZER sluit elke andere vorm van aansprakelijkheid voor schade als gevolg van beweerde inbreuken op rechten van derden expliciet uit.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten opdrachtgever

Voor zover de intellectuele eigendomsrechten op door de Opdrachtgever zelf ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde materialen bij de Opdrachtgever liggen, verleent deze een licentie aan BEYZER voor het overeengekomen gebruik.

Artikel 11 – Referentie

De Opdrachtgever verleent BEYZER het recht om haar handelsnaam, merk en/of logo te gebruiken voor promotiedoeleinden en als referentie. BEYZER zal de Opdrachtgever waar mogelijk vooraf informeren over de wijze van gebruik van deze handelsnaam, merk en/of logo.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van BEYZER voor toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade die de Opdrachtgever heeft geleden, tot maximaal het bedrag van de overeengekomen vergoeding voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij mag BEYZER een percentage van de vergoeding voor directe schade aftrekken, overeenkomstig de periode dat BEYZER haar verplichtingen correct is nagekomen. In geval van schade door dood, lichamelijk letsel of zaaksbeschadiging, is de vergoeding beperkt tot maximaal €1.000.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
 2. Onder directe schade wordt alleen verstaan de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs moet maken om de tekortkoming van BEYZER te herstellen, zodat de prestatie wel aan de Overeenkomst voldoet, alsmede redelijke kosten om dergelijke schade te voorkomen of beperken en de kosten voor het vaststellen van de oorzaak en omvang daarvan.
 3. Elke aansprakelijkheid van BEYZER voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst en omzetderving, is uitgesloten.
 4. De aansprakelijkheid van BEYZER ontstaat alleen als de Opdrachtgever BEYZER onmiddellijk en correct schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor het verhelpen van de tekortkoming wordt gegeven, en BEYZER na die termijn nog steeds tekortschiet in haar verplichtingen. De ingebrekestelling moet een gedetailleerde beschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat BEYZER adequaat kan reageren.

Artikel 13 – Ontbinding en beëindiging

 1. Elke partij kan de overeenkomst ontbinden als de andere partij, na een gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn, wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
 2. Als de Opdrachtgever bij ontbinding al prestaties van BEYZER heeft ontvangen, blijven deze prestaties en de betalingsverplichtingen daarvoor bestaan, tenzij BEYZER in verzuim is. Gefactureerde bedragen voor prestaties die voor de ontbinding zijn verricht, blijven verschuldigd en worden direct opeisbaar op het moment van ontbinding.
 3. BEYZER heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden als de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, zijn bedrijf overdraagt aan een derde of fuseert.
 4. Als de overeenkomst vanwege haar aard en inhoud niet eindigt door volbrenging van de overeengekomen prestatie en/of voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze met wederzijdse instemming en een opzegtermijn van drie maanden worden beëindigd. Partijen zijn niet tot schadevergoeding verplicht bij opzegging.
 5. Buiten de in deze voorwaarden geregelde gevallen, kan de Opdrachtgever de overeenkomst niet opzeggen.
 6. Bij beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, moet elke partij alle dragers van Vertrouwelijke Informatie teruggeven of vernietigen, naar keuze van de andere partij, en alle Vertrouwelijke Informatie uit haar systemen verwijderen.
 7. Bij beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen die van nature voortduren gelden, waaronder artikel 19 (intellectuele eigendom), artikel 15 (geheimhouding) en artikel 16 (toepasselijk recht en geschillen).

Artikel 14 – Overmacht

 1. BEYZER is niet aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen als er sprake is van overmacht.
 2. Als de periode van overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen duurt, mag de Opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk ontbinden, zonder dat BEYZER verplicht is tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende schade. BEYZER heeft recht op betaling voor Producten en/of Diensten die tot het moment van ontbinding zijn geleverd.

Artikel 15 – Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle Vertrouwelijke Informatie die ze in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen.
 2. Als BEYZER volgens een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak verplicht is Vertrouwelijke Informatie aan derden te verstrekken, is BEYZER niet verantwoordelijk voor schadevergoeding of schadeloosstelling, en heeft de Opdrachtgever geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op elke overeenkomst tussen BEYZER en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen BEYZER en de Opdrachtgever worden exclusief behandeld door de rechtbank.

2. Ontwikkeling van programmatuur

Deze bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen in hoofdstuk 1, van toepassing als BEYZER in opdracht van de Opdrachtgever Programmatuur ontwikkelt of een licentie verleent op Standaard Programmatuur. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen in hoofdstuk 1 en dit hoofdstuk 2, hebben de bepalingen in hoofdstuk 2 voorrang.

Artikel 17 – Algemeen

Partijen zullen schriftelijk specificeren op welke wijze de Programmatuur ontwikkeld wordt en aan welke specificaties deze moet voldoen.

Artikel 18 – Licenties

 1. BEYZER verleent de Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in artikel 10, een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de Programmatuur, die ingaat nadat de Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 2. De Opdrachtgever mag de Programmatuur alleen gebruiken binnen haar eigen onderneming, ter ondersteuning van de normale bedrijfsvoering, voor het aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor de licentie is verstrekt.
 3. De Opdrachtgever mag de Programmatuur of delen ervan niet openbaar maken, kopiëren, verveelvoudigen of wijzigen, behalve voor zover noodzakelijk voor het overeengekomen gebruik.
 4. Het is de Opdrachtgever, tenzij wettelijk toegestaan, niet toegestaan de Programmatuur te decompileren, te kopiëren, reverse engineering toe te passen of veranderingen in de Programmatuur aan te brengen.
 5. De Opdrachtgever mag een kopie van de Programmatuur maken voor back-updoeleinden.
 6. BEYZER mag technische maatregelen nemen om de Programmatuur te beschermen. Als BEYZER de Programmatuur heeft beveiligd, mag de Opdrachtgever deze beveiliging niet verwijderen of ontwijken.
 7. Als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de Programmatuur en de technische documentatie beschikbaar worden gesteld aan de Opdrachtgever, die dan wijzigingen mag aanbrengen in deze Programmatuur.
 8. Na beëindiging van het gebruiksrecht van de Programmatuur moet de Opdrachtgever alle exemplaren van de Programmatuur aan BEYZER retourneren. Als overeengekomen is dat de Opdrachtgever de exemplaren vernietigt, moet zij BEYZER daarvan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 19 – Oplevering en acceptatie van programmatuur op maat

 1. BEYZER zal de te ontwikkelen Programmatuur aan de Opdrachtgever afleveren en installeren conform de schriftelijk vastgelegde specificaties, mits een installatie door BEYZER schriftelijk is overeengekomen.
 2. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode 14 dagen na aflevering of, indien een installatie door BEYZER schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Tijdens de testperiode mag de Opdrachtgever de Programmatuur niet voor operationele doeleinden gebruiken.
 3. De Programmatuur wordt als geaccepteerd beschouwd:
  – Zonder een overeengekomen acceptatietest: bij aflevering of, bij een schriftelijk overeengekomen installatie, bij voltooiing van de installatie;
  – Met een schriftelijk overeengekomen acceptatietest: op de eerste dag na de testperiode of wanneer BEYZER de in een testrapport genoemde fouten heeft hersteld, onverminderd de aanwezigheid van kleine fouten die de ingebruikname niet belemmeren.
 4. Als de Opdrachtgever de Programmatuur voor operationele doeleinden gebruikt voor acceptatie, wordt deze als volledig geaccepteerd beschouwd vanaf het begin van dat gebruik. Als de Programmatuur tijdens de acceptatietest fouten bevat die de voortgang belemmeren, dient de Opdrachtgever BEYZER hierover schriftelijk en gedetailleerd te informeren, waarna de testperiode wordt onderbroken totdat de Programmatuur zodanig is aangepast dat de belemmering is opgeheven.
 5. Als de Programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen specificaties, dient de Opdrachtgever BEYZER uiterlijk op de laatste dag van de testperiode via een schriftelijk en gedetailleerd testrapport te informeren over de fouten. BEYZER zal zich inspannen deze fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij tijdelijke oplossingen of programma-omwegen kunnen worden gebruikt.
 6. Acceptatie mag niet worden geweigerd op andere gronden dan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties, en niet wegens kleine fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Programmatuur niet belemmeren.
 7. Bij fasering of deelopleveringen van de Programmatuur heeft niet-acceptatie van een bepaalde fase of onderdeel geen invloed op de acceptatie van eerdere fasen of andere onderdelen.

Artikel 20 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Bij onduidelijkheid over de eigenaar van intellectuele eigendomsrechten op de Programmatuur, wordt aangenomen dat BEYZER de rechthebbende is. De Opdrachtgever kan het tegendeel bewijzen.
 2. Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat intellectuele eigendomsrechten van (een deel van) de Programmatuur bij oplevering overgaan naar de Opdrachtgever, mits de Opdrachtgever aan al haar verplichtingen jegens BEYZER heeft voldaan.
 3. Deze overdracht belet BEYZER niet de algemene principes achter de ontwikkeling van de Programmatuur vrijelijk toe te passen, en (delen van) de Programmatuur aan derden aan te bieden of te verkopen.
 4. Ook na overdracht behoudt BEYZER het recht de Programmatuur te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit.

Artikel 21 – Garantie

 1. Alleen als BEYZER en de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk een garantie overeenkomen, zal BEYZER eventuele gebreken herstellen als de Programmatuur niet aan de specificaties voldoet, mits deze binnen de garantieperiode gedetailleerd en schriftelijk zijn gemeld bij BEYZER en de licentievergoeding tijdig is betaald.
 2. Herstel is gratis, tenzij de gebreken te wijten zijn aan gebruikersfouten, onoordeelkundig of onbevoegd gebruik door de Opdrachtgever of andere niet aan BEYZER toe te rekenen oorzaken.
 3. De garantie vervalt als de Opdrachtgever of derden zonder toestemming van BEYZER wijzigingen in de Programmatuur aanbrengen.
 4. BEYZER garandeert niet dat de Programmatuur ononderbroken of foutloos functioneert, dat alle fouten worden hersteld, of dat de Programmatuur geschikt is voor specifieke doelen van de Opdrachtgever.
 5. Garantie omvat niet het oplossen van alle onvoorziene defecten, het foutloos functioneren met niet door BEYZER geleverde apparatuur of software, storingen die niet reproduceerbaar zijn door de Opdrachtgever of aan de Opdrachtgever toe te rekenen zijn, en het herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.
 6. Als BEYZER een verbeterde versie van de Programmatuur aan de Opdrachtgever beschikbaar stelt, is BEYZER na drie maanden niet meer verplicht fouten in de oude versie te herstellen of deze te onderhouden.

3. Hosting

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn, naast de algemene bepalingen in hoofdstuk 1, van toepassing als BEYZER Hostingdiensten verricht voor de Opdrachtgever. Bij strijdigheid tussen bepalingen in hoofdstuk 1 en dit hoofdstuk 3, hebben de bepalingen in hoofdstuk 3 voorrang.

Artikel 22 – Verplichtingen BEYZER

 1. BEYZER streeft ernaar de toegang tot haar Hostingdiensten zo storingsvrij mogelijk te maken. BEYZER verbindt zich tot regelmatige controle en onderhoud van haar apparatuur en systemen en zorgt dat de capaciteit voldoende ruim is om onder normaal gebruik storingen te voorkomen. Het is echter technisch onmogelijk om alle storingen of beperkingen in de toegang tot haar Hostingdiensten te voorkomen, mede omdat BEYZER afhankelijk is van derden zoals telecommunicatie- en datatransportaanbieders. Storingen of beperkingen worden zo snel mogelijk verholpen. Aansprakelijkheid van BEYZER voor storingen in de toegang tot haar Hostingdiensten is beperkt tot hetgeen bepaald is in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.
 2. BEYZER geeft geen garantie op de geleverde Hostingdiensten, maar zal bij storingen en/of gebreken op verzoek van de Opdrachtgever alle beschikbare middelen inzetten om deze zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 23 – Onderhoud en buitengebruikstelling van de hostingdiensten

 1. BEYZER zorgt voor de beschikbaarheid van haar systemen en streeft naar optimale beschikbaarheid. BEYZER garandeert echter niet dat haar systemen altijd ononderbroken functioneren, betrouwbaar zijn of altijd bereikbaar.
 2. De technische eigenschappen van de Hostingdiensten van BEYZER en het data- en telecommunicatienetwerk kunnen door BEYZER of de telecommunicatie- en datatransportaanbieders worden gewijzigd.
 3. BEYZER zal wijzigingen in haar Hostingdiensten, voor zover mogelijk, uitvoeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de Opdrachtgever en diens randapparatuur. Als buitengebruikstelling van de Hostingdiensten of het BEYZER-netwerk noodzakelijk is, heeft BEYZER het recht dit te doen binnen zeven dagen na voorafgaande kennisgeving aan de Opdrachtgever, tenzij onmiddellijke actie vereist is. Aansprakelijkheid van BEYZER voor schade door deze wijzigingen is uitgesloten.
 4. BEYZER draagt geen verantwoordelijkheid voor wijzigingen in data- en telecommunicatienetwerken van derde aanbieders en sluit deze verantwoordelijkheid uit.
 5. Telecommunicatie- en datatransportaanbieders kunnen maatregelen nemen om storingen te voorkomen of op te heffen en voor preventief onderhoud. De Opdrachtgever dient de door deze aanbieders via BEYZER gegeven instructies onmiddellijk en op eigen kosten op te volgen.
 6. BEYZER mag haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken voor onderhoud, aanpassingen, verbeteringen of om de veiligheid van haar dienstverlening te garanderen. BEYZER kan onder andere bestanden controleren op onveilige of illegale activiteiten en virussen.
 7. BEYZER is niet verplicht tot het maken van volledige back-ups van de door of voor de Opdrachtgever opgeslagen gegevens en/of informatie in haar systemen.

4. Domeinnaamregistratie

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn, naast de algemene bepalingen in hoofdstuk 1, van toepassing als BEYZER domeinnamen registreert voor de Opdrachtgever. Bij strijdigheid tussen bepalingen in hoofdstuk 1 en dit hoofdstuk 4, hebben de bepalingen in hoofdstuk 4 voorrang.

Artikel 24 – Domeinnaamregistratie

 1. BEYZER begint met de behandeling van een domeinnaamregistratieaanvraag nadat alle vereiste betalingen en een volledig ingevuld bestelformulier, ondertekend door een bevoegd persoon samen met alle noodzakelijke documenten voor de aanvraag, zijn ontvangen.
 2. Indien BEYZER de registratie van een domeinnaam in gang zet voordat volledige betaling van de Opdrachtgever is ontvangen, behoudt BEYZER de controle over de domeinnaam tot volledige betaling is voltooid, ongeacht eventuele aanspraken van de Opdrachtgever op de domeinnaam.
 3. BEYZER verwerkt elke aanvraag voor domeinnaamregistratie met grote zorg en professionaliteit. BEYZER streeft ernaar de registratie binnen vijf werkdagen na start van de verwerking te voltooien. De Opdrachtgever erkent echter dat domeinnaamregistratie een inspanningsverbintenis betreft en dat BEYZER niet kan garanderen dat de domeinnaam op het moment van aanvraag nog beschikbaar is of dat deze door de betreffende instantie wordt toegekend.
 4. BEYZER is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van een domeinnaam, afwijzing van een domeinnaamaanvraag, het ongebruikt verstrijken van een bezwaar- of beroepstermijn door het ontbreken van instructies van de Opdrachtgever, of eventuele claims van derden met betrekking tot een domeinnaam.
 5. Als een aanvraag voor een domeinnaam wordt afgewezen, is het aan de Opdrachtgever om BEYZER tijdig van duidelijke en volledige instructies te voorzien voor het indienen van bezwaar of beroep tegen de afwijzing. De kosten die hiermee gepaard gaan, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 25 – Verplichtingen opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever garandeert dat alle gegevens die hij verstrekt in verband met de domeinnaamregistratie correct en volledig zijn, en zal ervoor zorgen dat wijzigingen in deze gegevens direct worden doorgegeven aan SIDN gedurende de registratieperiode van de domeinnaam.
 2. Als een domeinnaam van de Opdrachtgever wordt overgedragen, zal de Opdrachtgever ervoor zorgen dat de adresgegevens van BEYZER die gebruikt worden in de Whois-database van SIDN worden gewijzigd, zodat BEYZER niet langer in verband wordt gebracht met de betreffende domeinnaam.

Artikel 26 – Algemeen

 1. De registratie en het gebruik van een domeinnaam zijn geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verantwoordelijk om na te gaan of het gebruik van de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart BEYZER tegen alle claims van derden die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van een door BEYZER geregistreerde domeinnaam.
 2. Als de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt voor de domeinnaamregistratie, is BEYZER niet verplicht om enige vergoedingen aan SIDN of een andere derde partij te betalen voor de domeinnamen die namens de Opdrachtgever worden aangehouden.

5. Design

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn, naast de algemene bepalingen in hoofdstuk 1, van toepassing als BEYZER Designdiensten verricht voor de Opdrachtgever. Bij strijdigheid tussen bepalingen in hoofdstuk 1 en dit hoofdstuk 5, hebben de bepalingen in hoofdstuk 5 voorrang.

Artikel 27 – Algemeen

Partijen zullen de uitvoeringswijze van de Designdiensten en de specificaties van het daarbij ontwikkelde Materiaal schriftelijk vastleggen.

Artikel 28 – Oplevering en acceptatie van materiaal

 1. BEYZER zal de Designdiensten uitvoeren op basis van een door de Opdrachtgever goedgekeurd ontwerp en verstrekte gegevens, waarbij de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de juistheid, volledigheid en consistentie van deze gegevens.
 2. Indien de Designdiensten betrekking hebben op de technische aspecten van websiteontwerp en -bouw, is artikel 19 van toepassing op de acceptatie. Wanneer de Designdiensten werkzaamheden omvatten zoals vormgeving van websites, desktop publishing of de vervaardiging van fotografisch materiaal, wordt het door BEYZER geleverde Materiaal als geaccepteerd beschouwd bij aflevering.
 3. BEYZER heeft het recht, maar niet de verplichting, om de juistheid, volledigheid of consistentie van de aangeleverde gegevens, specificaties of ontwerpen te controleren en kan bij het vinden van onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden opschorten tot de Opdrachtgever deze onvolkomenheden heeft verholpen.

Artikel 29 – Verplichtingen opdrachtgever

De Opdrachtgever voorziet BEYZER van alle informatie en materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en geeft BEYZER toestemming om deze te gebruiken. De Opdrachtgever vrijwaart BEYZER tegen aanspraken van derden betreffende het materiaal dat door de Opdrachtgever is verstrekt voor het uitvoeren van de Designdiensten.